Fjalë të përbashkëta

Posted on by
cronologie kronologji
cruce kryq
cruciadă kryqëzatë
crucifix kryqëzim
cub kub
cuc qyqe
culme kulm
cult kult
cultiva rris, kultivoj
cultivare qytetërim, kulturë
cultură qytetërimi, kulturë
cultural kulturor
cumnat kunat
cumnată kunatë
curaj guxim, kurajo
curios kurioz, interesant
curvă kurvë, prostitutë
cusur kusur, cen
cutie kuti
cutie poştală kuti postare
dactilografă daktilografist
dafin dafinë
Danemarca Danimarkë
dârdâi dridhem
dat zakon, e dhënë
data datoj
debil i dobët, debil
debit debit
debitor debitor
debut fillim, debut
debuta filloj, debutoj
decadă dekadë
decadenţă dekadentizëm
decădere shkatërrim, dekadencë
declara deklaroj
decor dekor
decora dekoroj, stolis
decorare dekorim, çmim
decoraţie dekorim, çmim
decret dekret
dedica dedikoj, kushtoj
dedicaţie dedikim
defect defekt, ves
deforma ndryshoj, shtrembëroj, deformoj
delfin delfin
delicat delikat, i brishtë, i ëmbël
delicatesă delikatesë
delicateţe hijeshi, lezet, delikatesë
delira tërbim, delir
deltă deltë
demonstraţie demonstrim
demonstrativ demonstrativ
demonta heq, çmontoj
densitate densitet
dentar dentar
dentist dentist
depune depozitë
depus i depozituar
detaliu hollësi, detaj
dialog dialog
diametru diametër
diavol djall
dicta diktoj
dictare diktim
dietă dietë
diferenţă ndryshim, diferencë
dig diga, argjinaturë
dinamic dinamik
dinamică dinamikë
dinamită dinamit
diplomă diplomë
diplomat diplomat
direct drejtpërdrejt direkt
direcţie drejtim
dirijor dirigjent
disc disk
disciplină disiplinë
discuta diskutoj
discuţie diskutim
distanţă distancë
divan divan, sofa
doctor mjek
doctoriţă doktoreshë
document dokument, akt
dolar dollar
domol dembel
dramaturg dramaturg
drena thaj, drenoj
dublu i dyfishtë, dysh, dyshe, dopjo
dulap dollap
duş dush
duşman armik, dushman
duşumea dysheme
ebraic hebraik
echilibru ekuilibër
echinocţiu ekuinoks
echipă ekip
echipaj ekuipazh
economic ekonomik
ecran ekran