Fjalë të përbashkëta

Posted on by
piaţă treg, piaca
picătură rënie, pikiadë
pictură pikturë
piedică pengesë
pieliţă lëkurë, peliçe
piersică bukuroshe
pilulă pilulë
pin pishe
pipă çibuk, pipë
piper piper
pirat pirat
piscină pishinë
pisică mace
pistol pistoletë
pitoresc piktoresk
plagă plagë
plajă plazh
pom pemë
porumbel pëllumb
rând radhë
restaurant restorant
restitui restauroj
restituire restaurim
resursă burime, resurse
reţetă recetë
retuş retushoj
retuşare retush
revistă ilustrată revistë
rezerva rezervoj
rezervă rezervë, konfidencialitet
rezervat i rezervuar
rezidenţă vendbanim, rezidencë
rezista rezistoj
rezistenţă rezistencë
rezulta rezultoj
rezultat rezultat
risc risk
risca rrezik, risk
ritm ritëm
ritual ritual
rival rival
rivalitate rivalitet
rob rob
robie robëri
robust i fuqishëm, robust
rol rol, pjesë
român rumun
româncă rumane
românesc rumun
româneşte rumanisht
România Rumani
romantic romantik
roz rozë
roză trëndafil
rozmarin rozmarinë
rubin rubin
ruletă rul, ruletë
rusesc rusisht
Rusia Rusi
rută rrugë
rutină rutinë
şa shalë
sacrifica sakrifikoj
sacrificiu sakrificë
safir safir
sală sallë
salam sallam
salată sallatë
salată verde sallatë jeshile
salon sallon
şampanie shampanjë
sancţiune sanksion
şansă shans
sapă shat
şapte shtatë
săpun sapun
sarcastic sarkastik
şasiu shasi
satâr satër, hanxhar
satelit satelit
satin saten
satiră satirë
scandal skandal
scânteia shkëndijon
scară shkallë
scenă skenë
scenariu skenar
sceptru skeptër
schelă skelë
schelărie skeleri
schemă skemë
schi ski
schia bëj ski
schiţa skicoj
schiţă skicë
sclav skllav
sclavie skllavëri
şcoală shkollë
şcolar nxënës, shkollar
Scoţia Skoci