Fjalë të përbashkëta

Posted on by
Eden parajsë, eden
educaţie edukim, krijim
educator edukator
efect përshtypje, efekt
eficienţă efikasitet
Egipt Egjipt
electrician elektriçist
elegant elegant, flirtues, i bukur
element element
elen grek, helen
elicateţe delikatesë
elice helikë
elicopter helikopter
elimina eliminoj
Elveţia Zvicër
emblemă emblemë, stemë, mburojë
embrion embrion
emigra emigroj
emigrant emigrant
emisar emisar
emite lëshoj, emetoj, rrezatoj
emoţie emocion
emoţiona emocionoj
emoţionat i emocionuar
energie energji
englez anglez
englezesc anglisht
episcop peshkop
epocă epokë, kohë, shekull
eră epokë, moshë, erë
erou hero
escortă eskortë
esenţial thelbësor, i rëndësishëm, esencial
eseu ese, provë
estetică estetik
eterogen heterogjen
etichetă etiketë
Europa Evropë
exact saktësisht, i saktë, i drejtë
excursie udhëtim, ekskursion
exila dëbim, ekzil
expansiv i bollshëm, ekspansiv
experienţă përvojë
extras ekstrakt
extravaganţă ekzagjerim, fantazi, frymëzim
extrem ekstrem
ezita hezitoj
ezitant hezitues, ngurrues
ezitare hezitim
fabrica shpik, fabrikoj
fabrică fabrikë
fabricant prodhues, fabrikues
fabulă përrallë, fabul
facultate fakultet
facultativ fakultativ
faimă famë
faimoasă i famshëm
faimos i famshëm
falsifica monedhë, falsifikim, falsifikoj
falsificator falsifikues
familiar familje
familiaritate familiaritet, besim, konfidencë
familie familje, shtëpi
fan admirues, fan
fanatic fanatik
fantastic fantastik
fantezie fantazi, frymëzim
fantomă mendje, fantazmë
far far
farfurie farfuri, pjatë
farmacie farmaci
farmacist farmacist
farmacistă farmaciste
farsor shakaxhi, farsaxhi
faşă fashë, fashaturë
fascicul fashikull
fasole fasule
fazan fazan
femelă femër
feminin femëror
fermier fermer
fertil pjellor, fertil
festival festë, parti
fictiv fiktiv, imagjinar
film film
filtrare filtrim
Finlanda Finlandë
fir fije
firmă firmë, institucion, ndërmarrje, shenjë
fistic fëstëk
flocos me flokë
fond sfond
fonetic fonetik, fonetikisht
fonetică fonetikë
forma formoj, organizoj
formă formë
formal formal
formalitate formalitet
formaţie formacion
formula formuloj